Horren nieuws!!


De vernieuwde plisseehordeur vanaf 1 maart verkrijgbaar!!  Sinds de introductie van de plisseehordeur in europa, Door Unilux 24 jaar geleden, hebben we deze een paar keer aangepast. Een laatste grote wens is eindelijk in vervulling gegaan!! De plisseefit is stiller en verbeterd!! Door een slimme ontwikkeling van de ketting loopt deze zonder geratel en soepeler.


Bent u zelf handig of een goede doe het zelver, dan kunt u nu zelf uw horren en hordeuren bestellen middels de webshop van Unilux in samenwerking met Unilux. Zelf inmeten en monteren levert u een korting van 15% op.

klik op de link om in de website te komen en te bestellen!! 

 https://unilux.nl/?pd=54431& ad=5443110 jaar Nieuwesteeg Montage & Electro!!

10 jaar Nieuwesteeg Montage & Electro!! Deze week is het 10 jaar geleden dat ik binnen liep bij de KVK en mij inschreef als ZZPer, en naar buiten kwam met mijn eerste factuur. Parttime ZZPer, want al 10 jaar heb ik mijn eigen onderneming op de zaterdagen en in de avonduren. Naast mijn baan in loondienst.

Nu 10 jaar later, ben ik een stuk wijzer geworden in het ondernemersvak. 10 jaar waarin je geld verdiend, maar ook dat het geld kost. Want dat is ondernemen, duur leergeld zal ik maar zeggen.

Begonnen met eigen gereedschap en een oude aanhanger. Hier en daar kleine klusjes. Maar ook accepteren dat er niet leuke dingen bij horen, en je niet schromen om hulp en tips te vragen aan andere collega’s die langer in het vak zitten en meer ervaring hebben.

In 2015 werd dit allemaal beloond. Ik werd gekozen uit tientallen vakmensen als Kluspro van het jaar. Beste ZZPer vakman in Zuid Nederland, Noord Brabant, Limburg & Zeeland. Er verscheen een leuk artikel over mijn onderneming in het Zonvakmagazine en het blad Kluspro. Dit was een mooi stukje reclame voor mijn onderneming en vakmanschap. En leverde mooie reclame en opdrachten op.

Nu 10 jaar later is er een nieuwe aanhanger, bedrijfsauto, werkplaats aan huis, mooi logo en huisstijl met bijpassende bedrijfskleding en een website. Tevreden klanten en mooie opdrachten, zowel groot als klein. Maar ook het jaar dat Corona om de hoek kwam kijken, en ik het nog nooit zo druk heb gehad als dit jaar!! Het werk is niet aan te slepen. Wat een bizarre tijd!! 


Covid 19;

Ik volg de richtlijnen en maatregelen van de overheid en het RIVM. Dit betekent vooralsnog dat op dit moment alle meetafspraken, reparaties en montage afspraken door kunnen gaan zoals gepland.

Ik ben op dit moment in goede gezondheid. Mocht ik verkoudheidsklachten krijgen en/of koorts dan ben ik genoodzaakt om op dat moment afspraken te verzetten. Dit is helaas overmacht. Dit doen ik om jullie gezondheid en veiligheid te kunnen waarborgen. Ik vraag dan ook van klanten om hetzelfde te doen. Heb je een afspraak met ons staan en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts, of twijfel je, neem dan contact met ons op en verzet de afspraak. 
Kluspro vakman van het jaar 2015!!

Wist u dat ik in 2015 ben uitgeroepen tot Kluspro  vakman van het jaar van regio zuid Nederland door Werkspot.

https://www.qumedia.nl/index.php?page=nieuws_bericht.php&id_nieuws=22691&rubriek=Actueel&blad=7&zoeken_classificatie=85


https://www.qumedia.nl/index.php?page=nieuws_bericht.php&id_nieuws=23224&rubriek=Actueel&blad=7&zoeken_classificatie=14
Algemene voorwaarden van Nieuwesteeg Montage & Electro.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Nieuwesteeg Montage & Electro is gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden en zal hierna worden aangeduid met “ondernemer”.

1.2. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke

of rechtspersoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en/of andere

rechtverkrijgenden, ten behoeve van wie op basis van onderstaande voorwaarden

bedrijfsdiensten zoals reparatie- en montagewerkzaamheden worden verricht en/of aan wie

goederen worden geleverd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en

verleende opdrachten die de ondernemer doet.

2.2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk

bij orderbevestiging met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3. De opdrachtgever kan aan eventuele afwijkingen van deze voorwaarden bij toekomstige

overeenkomsten geen rechten ontlenen.

2.4 Bij akkoord gaan van opdracht en/of offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de ondernemer, hetzij in de vorm van prijslijsten,

offertes, mondelinge aanbiedingen en andere verklaringen zijn vrijblijvend.

3.2. Zolang een overeenkomst met de ondernemer niet tot stand is gekomen, is de ondernemer

gerechtigd het aanbod te herroepen, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen.

3.3. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit het aanbod

anders blijkt.

3.4. Door de ondernemer aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, stalen en modellen blijven

eigendom van de ondernemer en dienen op eerste verzoek aan de ondernemer te worden

teruggegeven, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de kosten van deze

voorwerpen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3.5. Gegevens, vermeld in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, bladen en dergelijke zijn niet

bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen

ondertekende overeenkomst of een door de ondernemer ondertekenende

opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem

verstrekte gegevens.

3.6. De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties,

berekeningen en dergelijke.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van de ondernemer door de

opdrachtgever wordt aanvaard door middel van een getekende offerte en/of mail waarin staat dat aanbieding en/of offerte akkoord is.

4.2. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door

de ondernemer aan de opdrachtgever gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door de

ondernemer bevestigd worden.

4.3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de opdrachtgever wijzigingen wenst in de

plaats van uitlevering dan wel de uitvoering van de overeenkomst, worden de hieruit

voortvloeiende meerkosten geheel aan opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 5 Levering

5.1. Leveringstermijnen worden bij benadering in overleg vastgesteld en zijn niet bindend.

5.2. De ondernemer heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

5.3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata en/of montage geeft de opdrachtgever

geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet

aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst, dan wel tot het gedeeltelijk of

geheel opschorten van de overeenkomst omdat de ondernemer afhankelijk is van andere leveranciers.

5.4. Verzenden van goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5. De opdrachtgever is bij annulering gehouden de door de ondernemer gemaakte kosten te

vergoeden, waaronder de annuleringskosten welke de ondernemer aan haar leverancier(s)

verschuldigd zijn.

5.6. Alvorens (verder) te presteren of te leveren is de ondernemer voorafgaand gehele of

gedeeltelijke betaling te verlangen van de opdrachtgever, dan wel van haar zekerheid te

verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

 

Artikel 6 Uitvoering van opdracht

6.1. Alle werkzaamheden die door de ondernemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn

beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

6.2. De ondernemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende

opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte

eisen zoveel mogelijk in acht.

6.3. De ondernemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan aan derden uit te besteden,

indien dit naar zijn opvatting een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst

bevordert.

6.4. De ondernemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in

rekening brengen dan waartoe de overeenkomst is verstrekt, indien de opdrachtgever

hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, echter indien ook dan wanneer de ondernemer

uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten en de

opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft

verleend.

6.5. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt

ervoor dat de toegangswegen zodanig zijn dat de materialen geheel naar de plaats van

montage kunnen worden gebracht.

6.6. De opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit

kosteloos ter beschikking stellen. 

6.7 de opdrachtgever dient te zorgen voor een schone en veilige werkplek. Kan dit niet gewaarborgd worden dan zal er een nieuwe afspraak voor de levering en/of montage van de diensten gemaakt worden. Over deze datum kan geen aanspraak gemaakt worden als dit niet binnen de vooraf gestelde datum en.of tijd is om de werkzaamheden uit te voeren.

6.8 Als de ondernemer klimmaterialen en/of hoogwerkers dient te huren en of te kopen voor uitvoering van de opdracht zullen deze kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

6.9 Als de ondernemer vergunningen dient aan te vragen voor uitvoering van de opdracht voor bijvoorbeeld hijkranen, af zetten van parkeerplaatsen, weg, stoep, enz., dan zullen deze kosten in rekening gebracht dienen te worden. 

6.10 Als bij uitvoering van opdracht blijkt dat er vergunningen nodig zijn/waren om opdracht uit te voeren waarvan de ondernemer niet op de hoogte is gesteld door opdrachtgever dan zullen deze kosten in rekening gebracht worden. 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde en gemonteerde materialen zolang de        opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.

7.2. De ondernemer heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te

nemen indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens

de ondernemer in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de ondernemer in

betalingsmoeilijkheden verkeert, onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding

van de geleden schade, waaronder gederfde winst, interesse en kosten.

7.3. De opdrachtgever verleent de ondernemer reeds nu voor alsdan het onherroepelijke recht om

de (bedrijfs)gebouwen en/of grond van de opdrachtgever te betreden of te laten betreden door een door

de ondernemer aan te wijzen derde indien de ondernemer het gewenste dient terug te

nemen.

7.4. In het geval de ondernemer het verrichtte of geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is

de overeenkomst door de ondernemer ontbonden in overeenstemming met het bepaalde in

artikel 8 lid 1.

7.5. De opdrachtgever is verplicht de ondernemer direct schriftelijk melding te doen van het feit

dat derden rechten doen gelden op wat door de ondernemer is verricht of geleverd, voor

zover het verrichte of geleverde (nog) niet zijn eigendom is, evenals wanneer zich enige

omstandigheid zoals vermeld in artikel 8 lid 1 zich voordoet.

 

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst

8.1. De ondernemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met de opdrachtgever

onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever:

- onder bewind c.q. curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of overlijdt;

- de facturen van de ondernemer niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

8.2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen,

zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die

andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. De ondernemer is, behoudens het navolgende dan wel indien schriftelijk anders is bepaald,

niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp of

andere personen en/of zaken welke door de ondernemer bij de uitvoering van de

overeenkomst zijn betrokken, zoals toeleveranciers, onderaannemers en werknemers.

9.2. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade als bedoeld in het eerste lid tot het

bedrag waarvoor de ondernemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen

heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien de

ondernemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd

of indien geen dekking wordt verleend omdat de ondernemer enige verplichting jegens de

verzekeraar niet is nagekomen, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met de

ondernemer zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

9.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de ondernemer onjuiste of

onvolledige informatie heeft verstrekt, is de ondernemer voor de daardoor ontstane schade

niet aansprakelijk.

9.4. Behoudens de garantieverplichting bepaald in artikel 10 is de ondernemer niet aansprakelijk of

verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden materiële schade, van welke aard ook,

door wie dan ook geleden, ontstaan door gebreken aan/in dan wel door het niet functioneren

van de door de ondernemer geleverde en/of gemonteerde goederen.

9.5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de in de branche toelaatbaar geachte en technisch

niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur en finish, maat en afwerking e.d.

Deze afwijkingen geven de opdrachtgever geen recht op compensatie, weigeren van goederen

of ontbinding van de overeenkomst. 

9.6 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schades bij  binnenboren van bedieningen en/of bekabelingen bij uitvoering van de opdracht.

9.10 de ondernemer is niet aansprakelijk voor gemonteerde materialen op gebouwen en/of gronden die niet van de opdrachtgever zijn. Denk hierbij aan woningen die bijvoorbeeld gehuurd  worden en waar toch materialen aan de gevel(s) gemonteerd worden, wat achteraf niet toegestaan is/was door de eigenaar van de deze gebouwen en/of gronden. Omdat zijn aangebracht door de ondernemer.

9.11 de ondernemer is niet aansprakelijk voor schades aan (bedrijfs) gebouwen die bijvoorbeeld geisoleerd zijn en omdat er bijvoorbeeld gaten/bekabelingen en/of bedieningen naar binnen zijn geboord en waardoor het (bedrijfs)pand daardoor niet meer voldoet aan deze isolatiewaarden, omdat deze zijn aangebracht door de ondernemer.

9.12 de ondernemer is niet aansprakelijk voor schades aan kunststof, stalen, aluminium en/of houten kozijnen en/of deuren, puien, schuipuien, roldeuren, garagedeuren, enz. omdat er op deze materialen horsystemen en/of rolluiken zijn aangebracht door de ondernemer.

9.13 als bij of na uitvoering van de opdracht blijkt dat er vergunningen op welk vlak dan ook nodig waren dan kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden voor onstane schade(s)en of kosten hiervoor.

 

Artikel 10 Garantie

10.1. De garantie op het door de ondernemer geleverde en/of gemonteerde is geheel in

overeenstemming met, en beperkt tot, de garantie die de producent van de bedoelde

goederen daarop verleent.

10.2. De ondernemer garandeert gedurende 1 jaar vanaf factuurdatum (tenzij uit het aanbod anders

blijkt) alle gebreken welke hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, waarbij niet

werkende en defecte onderdelen kosteloos ter vervanging worden aangeboden.

10.3. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op tijdvergoeding en/of reiskostenvergoeding,

noch vergoeding voor de eventuele huur van gereedschappen.

10.4. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

- onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever, of zijn rechtsopvolger, dan wel

door buiten komende oorzaken;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- eigen wijzigingen in of reparaties aan het gemonteerde of geleverde die door de

opdrachtgever zelf zijn verricht of door derden heeft laten verrichten;

- onkundige (de)montage door de opdrachtgever zelf of door derden verricht;

- moedwillige schade;

- schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden (hoger dan die

in de voor de geleverde zaak geldende norm).

10.5. Door vervanging of herstel van onderdelen wordt de overeengekomen garantietermijn niet

verlengd.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1. Indien en voor zover de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel

of niet tijdig of op overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke

haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder

rechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, maar met behoud van het

recht op betaling naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, te

ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door

hem redelijk te oordelen termijn op te schorten, dan wel te vorderen dat de overeenkomst

dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt.

11.2. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien ondernemer na het sluiten

van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan

de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, bijzondere

weersomstandigheden, rampen, Covid 19, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer

belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering

van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van,

of rantsoenering van grond-, hulp- of brandstoffen en alle overige van de wil van de

ondernemer onafhankelijke omstandigheden, die de uitvoer van de opdracht bemoeilijken of

uitsluiten, alsmede het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de

ondernemer zaken of diensten betrekt.

11.3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de ondernemer

ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan

mededeling aan de opdrachtgever.

11.4. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de

opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht

heeft op het ongedaan maken van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Betaling

12.1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van overmaking ten gunste van

een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de

ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

12.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven gestelde termijn, dan wel niet binnen de

nader overeengekomen termijn, heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de

ondernemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever de

wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van

algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de ondernemer toekomt.

Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

12.3. Alle kosten, welke voor de ondernemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk

nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze

overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de

kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de

raadsman/advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.

12.4. Indien en voor zover de opdrachtgever met betaling in verzuim is, alsmede in geval van

faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie, dan wel

beslaglegging onder of ten laste van haar onderneming, is al hetgeen de ondernemer van de

opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. In die gevallen heeft de ondernemer

het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen ondernemer en opdrachtgever

bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de

rechter te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd

zijn recht op schadevergoeding. 


12.5 Als er niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen, een eerste betalingsherinnering bij 5 dagen en tweede betalingsherinnering bij 10 dagen niet betaald is dan wordt de factuur uit handen gegeven aan een incasso bureau en is Nieuwesteeg Montage & Electro en niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het innen van het factuurbedrag door het incassobureau.

12.5 Als de opdrachtgever klachten heeft over geleverde en/of gemonteerde materialen dienen deze binnen 8 werkdagen na montagedatum schriftelijk te zijn ingediend middels mail en/of aangetekende brief, zodat de ondernemer op de hoogte is van deze klacht(en).

12.6 Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek niet betaald is ondernemer niet verplicht meerwerk of reparaties uit te voeren aan geleverde materialen en/of diensten. En behoudt ondernemer zich van het recht om geen opdrachten meer uit te voeren voor opdrachtgever. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt via de leverancier van deze producten.

 Artikel 13 montage rolluiken / zonneschermen dakkapel

Montage van rolluiken en zonneschermen in dakkapellen geschiedt bij klant in werkplaats. Mocht onverhoopt het product later klaar zijn door welke reden dan ook, en montage van rolluik en/of zonnescherm dient bij klant op locatie van klant van klant gemonteerd te worden dan wordt er een arbeidstarief gehanteerd van 40 euro per uur, excl btw per persoon. Plus de kosten voor eventueel klim en steigermaterieel.

 

Artikel 14 Reclames

13.1. Reclames zullen slechts in behandeling genomen worden indien en voor zover deze uiterlijk

acht dagen na levering ter kennis zijn gebracht van de ondernemer en deze tevens in de

gelegenheid is gesteld deze te controleren.

13.2. Het indienen van reclames ontslaat de opdrachtgever nimmer van diens

betalingsverplichtingen tegenover de ondernemer.

13.3. Reclames zullen door de ondernemer niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat

binnen de reclametermijn -anders dan in noodgevallen- derden zonder voorkennis van de

ondernemer ter zake reparatieopdrachten hebben uitgevoerd.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene

voorwaarden zijn uitgesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende

regels ander recht van toepassing is.

 

Artikel 16 Social media

15.1 Ondernemer maakt foto’s van de geleverde materialen en uitgevoerde opdrachten om deze te gebruiken voor social media, foldermateriaal, website, enz. Bij akkoord en uitvoering van opdracht stemt u automatisch in met het gebruik en verspreiding van foto's. Behalve als u dit expliciet niet wilt en van tevoren schriftelijk aangeeft. Deze foto’s zullen eigendom blijven van ondernemer. 

15.2 foto's en/of beeldmateriaal van de ondernemer mogen alleen gebruikt worden door derden als deze schriftelijke toestemming hebben gevraagd en gekregen van de ondernemer.